US army shop

Obchodní podmníky


 

Obchodní podmínky  

 

internetového zásilkového obchodu www.us-army.cz

 

 

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Vítejte v internetovém zásilkovém obchodě www.us-army.cz.

 

Provozovatel: Michal Hejduk, Pod tratí 221, 257 22 Lštění   IČO: 70767459

 

Provozovatel není plátcem DPH.

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.us-army.cz, provozovaném Michalem Hejdukem, se sídlem Pod tratí č.ev. 221, Lštění, PSČ 257 22, IČ 70767459, podnikajícím na základě živnostenským úřadem v Praze vydaného živnostenského listu ze ze dne 18.04 2001(dále též jen „Michal Hejduk“).

 

V případě potřeby je možné prodávajícího kontaktovat těmito způsoby: 

E-mailová adresa: info@us-army.cz

Telefon: po-čt 10:00-18:00, pá 10:00-16:00 733 749 833 (za základní sazbu hovorného)

Poštovní adresa: Michal Hejduk, Pod tratí č.ev. 221, Lštění, 257 22

 

Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.us-army.cz, tedy Michal Hejduk, a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „občanský zákoník"). Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění. Je-li smluvní stranou kupující-nepodnikatel nebo kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).

 

Při nákupu v internetovém obchodě www.us-army.cz jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží) a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.

V internetovém obchodě www.us-army.cz lze uzavřít kupní smlouvy pouze v českém jazyce, pro uzavření smluv v jiném jazyce lze použít prostředky individuální komunikace (např. e-mail, telefon).

Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující.

 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

Spotřebitelská smlouva - je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel

 

Prodávající – je podnikatelem, tedy osobou samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Kupující – je každý člověk či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v  internetovém obchodě www.us-army.cz nebo s ním jinak jedná. Vzhledem k platné a účinné úpravě se rozlišuje mezi kupujícím-spotřebitelem, kupujícím-nepodnikatelem a kupujícím-podnikatelem.

 

Kupující – spotřebitelje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.

 

Kupující-podnikatel – je podnikatelem, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.

 

Kupující-nepodnikatel – je pro účely smluv uzavíraných v tomto internetovém obchodě osobou, která není podnikatelem, nebo osobou, která podnikatelem sice je, avšak při uzavírání smlouvy v tomto internetovém obchodě je z okolností zřejmé, že se koupě netýká podnikatelské činnosti podnikatele. Kupujícím-nepodnikatelem je i kupující-spotřebitel.

 

 

3. POSTUP PŘI NÁKUPU 

Hledáte-li konkrétní položku, zvolte nejprve v kolonce po pravé straně „VYHLEDÁVÁNÍ PODLE NÁZVU “, skupinu zboží (např. ACU, kempka, atd.) Zobrazí se Vám nabídka jednotlivých položek. Konkrétní zboží či druh zboží je možné také najít také za pomoci vyhledávače na levé straně, kde jsou rozdělené jednotlivé skupiny podle názvu nebo data.

Veškeré námi nabízené zboží je zobrazeno se základními informacemi (název, krátký text, cena). Pokud chcete získat bližší informace, stačí kliknout na popis zboží - text či fotografii a zobrazit si podrobnější informace (pokud Vám ani tyto nestačí, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme). 

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách www.us-army.cz vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, za uvedených podmínek s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Kupující si v rámci prezentace zboží na webových stránkách www.us-army.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované položky zboží a jejich množstvíakliknutím na tlačítko „KOUPIT“ přidázvolené zboží do svého nákupního košíku. Automaticky se přiřadí 1ks daného zboží. Chce-likupující zakoupit 2 a více ks, jednoduše změní v kolonce „MNOŽSTVÍ“ počet kusů, pokud je tolik zboží k dispozici. Chce-li kupující poté pokračovat v nákupu, uloží tlačítkem ULOŽIT KOŠÍK“ nákup do virtuálního košíku a vrátí se do hlavní nabídky obchodu, kde může pokračovat v nákupu, aniž by došlo ke ztrátě zboží z nákupního košíku, které již mávybrané. Zvolením tlačítka „DALŠÍ“ přejde rovnou k objednávkovému formuláři.Kliknutím na tlačítko “VSTOUPIT DO KOŠÍKU“ se zobrazí celý nákup i s celkovou cenou zboží, bez expedičních poplatků.

Kliknutím na tlačítko „DALŠÍ“ se kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, kde vyplnízpůsob dodání, platby a dodací údaje a vysloví souhlas s aktuální verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu.

Kliknutím na tlačítko „POŠLI OBJEDNÁVKU“ je dokončena objednávka kupujícího, která je závazným přijetím nabídky na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít kupní smlouvu. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu.Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky, toto potvrzení však již nemá na samotné uzavření smlouvy žádný vliv. Přílohou tohoto potvrzení je také kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek a reklamačního řádu v textové podobě a souhrn údajů uvedených v objednávce, přičemž tyto údaje uvedené v objednávce, obchodní podmínky i reklamační řád jsou součástí smlouvy.(V případě neobdržení těchto e-mailů během 24hodin nás prosím kontaktujte - nejspíš jste špatně vyplnili emailovou adresu. Děkujeme.). V případě zvolení platby předem (převodem) na náš účet, odešleme číslu účtu a var. symbolv co nejkratší době kupujícím uvedený e-mail.

 

NEZAPOMÍNEJTE, ŽE V OKAMŽIKU PŘIJETÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY PRODÁVAJÍCÍM JIŽ VZNIKÁ KUPNÍ SMLOUVA, JEJÍŽ OBSAH JE PRO VÁS ZÁVAZNÝ !

 

Dbejte prosím také na správný výběr velikosti a detaily zboží - zda objednáváte zboží nové (nepoužité) či zánovní (vyřazené z armády pro jeho nefunkčnost), předejdete tím zbytečným komplikacím.

 

Postup při stornu objednávky: kupující může zrušit objednávku nejpozději do 12 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu info@us-army.cz nebo telefonicky na č.733749833 bez jakýchkoliv následků pro něj vyplývajících.

V případě, že Vaše objednávka nebude kompletní, tzn., že ji nebudeme schopni expedovat, budeme Vás o tom neprodleně informovat e-mailem. Současně Vám sdělíme termín, kdy chybějící zboží opět doskladníme. Jestliže bude chybějící zboží dočasně staženo z nabídky, budeme Vás kontaktovat telefonicky a dohodneme další postup. Kupující, který za zboží prodávajícímu zaplatil, má v takovém případě právo na vrácení zaplacené částky za nedodané zboží. Prodávající zašle tuto částku zpět nejpozději do 14 dnů na účet kupujícího.

 

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Provozovatel zásilkového internetového obchodu www.us-army.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy (zejména jméno, příjmení a adresa), jež získá od kupujícího, považuje za důvěrné a bude jich využívat výlučně pro osobní potřebu, za účelem úspěšného splnění smlouvy. Osobní údaje nebudou využity pro reklamní účely obchodu ani nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou těch, kteří se podílejí na vyřizování objednávky (pošta či speditér), a to pouze v nezbytném rozsahu. Veškeré osobní údajejsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou prodávajícího. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 V případě, že chce zákazník požádat o vymazání osobních údajů z databáze prodávajícího, může tak učinit emailem na adresu info@us-army.cz

 

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné kupujícímu po přihlášení do jeho profilu na www.us-army.cz.

 

 

5. EXPEDICE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží:

 

dobírkou – platba při převzetí zboží mimo provozovnu prodávajícího (platí pouue pro ČR); cena za tento způsob platby se řídí dle objednávky (přehled poštovného viz odkaz https://www.us-army.cz/postovne-shipping-%F0%9F%9A%9A,29.html).

 

bezhotovostním převodem – platba předem; náklady za tento způsob platby hradí kupující dle podmínek smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytovatelem platební služby. 

 

Zboží objednané v zásilkovém obchodě www.us-army.cz je zasíláno na dobírku nebo v případě platby předem (převodem na účet) pouze doporučeně Českou poštou, alternativně Přepravní službou-Kurýrem.  

 

Zásilku se zbožím Vám zašleme také do Evropy, cena poštovného bude účtována dodatečně dle platných tarifů daného speditéra (váha zboží, rozměry zboží atd.). Tento postup se v případě kupujícího-spotřebitele uplatní pouze v případě, že nelze výši nákladů na dodání stanovit předem. Pokud bude bez zvláštních obtíží možné stanovit výši nákladů na dodání před odesláním zboží, bude kupující-spotřebitel seznámen s jejich výší a zboží bude odesláno až po odsouhlasení výše nákladů na dodání kupujícím-spotřebitelem. V případě nesouhlasu kupujícího-spotřebitele s výší nákladů na dodání smlouva nevznikne, a pokud již vznikla, je kupující-spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.  

 

EXPEDICE V ČR: 

K ceně zboží při přepravě v ČR je účtován expediční poplatek dle vlastního výběru - způsobu dopravy a platby, bez ohledu na počet a druh objednaného zboží! Balné, pojištění zásilky atd. je již započítáno k cenám přepravy. Žádné další poplatky připočítávány nejsou!Detailní informace o poštovném v České republice naleznete také v odkaze „POŠTOVNÉ“ v horní liště na úvodní stránce internetového obchodu.

Cena poštovného se řídí dle objednávky (přehled poštovného viz odkaz https://www.us-army.cz/postovne-shipping-%F0%9F%9A%9A,29.html)

 

EXPEDICE - DODACÍ LHŮTA:

Obvykle odesíláme zboží do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky (dobírka) nebo platby (platba předem). V případě delší dodací lhůty bude zákazník o termínu dodání informován emailem nebo telefonicky. Doručení po odeslání zboží závisí na rychlosti přepravce, většinou se však pohybuje v rozmezí 1-4 pracovních dnů v závislosti na zvolené poštovní službě. V případě zvolení služby České pošty Balík DO RUKY je zboží doručeno pracovní den následující po dni podání zásilky na pobočce. Alternativně odesíláme také Přepravní službou.

 

OSTATNÍ:

Akční ceny platí do data uvedeného v nabídce nebo do vyprodání zásob s uvedením počtu kusů zlevněného zboží.

Minimální cena objednaného zboží činí 100,- Kč. Objednávku s nižší hodnotou zboží nelze vytvořit.

Součástí zásilky je doklad (paragon), který současně slouží pro potřeby reklamace jako záruční list. Proto jej pečlivě uschovejte!

Prodávající má v případě porušení povinnosti kupujícího převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě právo na náhradu škody, a to ve výši nákladů vynaložených prodávajícím na marnou dopravu zboží na místo dodání a následně zpět prodávajícímu. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

6. REKLAMACE ZBOŽÍ 

6.1 V případě kupujícího-podnikatele poskytuje prodávající ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 1 měsíc od převzetí zboží. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 - § 2117 občanského zákoníku

 

6.2 Kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a reklamační řád dostupný z http://www.us-army.cz/reklamacni-rad,278.html. V případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

 

 Záruční doba u použitého zboží je zkrácena na délku 12 měsíců.

 

Účinky poskytnutí záruky za jakost má vůči kupujícímu i uvedení záruční doby či doby, po kterou lze věc použít, na prodávané věci, jejím obalu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy.

 

Z vad darů poskytovaných kupujícímu bez jakéhokoliv protiplnění nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

 

Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu obdrží jiné než objednané zboží, po předchozím oznámení (telefonicky nebo emailem na info@us-army.cz), zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopií dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu správné zboží dle objednávky. Zaslání nesprávného zboží zpět prodávajícímu a zaslání správného zboží kupujícímu je hrazeno prodávajícím. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

 

Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

 

Podrobnější úprava rozsahu, způsobu a podmínek uplatnění práv kupujícího – nepodnikatele z vadného plnění je obsažena v reklamačním řádu prodávajícíh.

 

 

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smluv uzavřených v internetovém obchodě www.us-army.cz bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Kupující-spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy formou jednoznačného prohlášení vůči prodávajícímu (např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Michal Hejduk, Pod tratí 221, 25722 Lštění, telefonu 733749833 nebo e-mailu info@us-army.cz). Kupující-spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný z http://us-army.cz/files/podifja/Odstoupeni.docx, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Pokud Kupující-spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující-spotřebitel odstoupil od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího - spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání a poplatku za dobírku. V případě nákladů vzniklch v důsledku Kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, jsou náklady na dodání zboží vraceny pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu dodání., což neplatí v případě nadměrných zásilek). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který Kupující-spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny, pokud není výslovně určeno Kupujícím-spotřebitelem jinak. Pokud bylo zboží zaplaceno dobírkou, pak budou platby vráceny bezhotovostním převodem na peněžní účet, který kupující uvede.

Prodávající není povinen kupujícímu vrátit platby dříve, než mu Kupující-spotřebitel zboží předá nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Kupující-spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupí od smlouvy, zaslat zboží zpět na adresu Pod tratí 221, 257 22 Lštění. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující-spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující-spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na výslovnou žádost kupujícího-spotřebitele.

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku. Prodávající výslovně upozorňuje, že kupující – spotřebitel není oprávněn:

- podle § 1837 písm. d)občanského zákoníku odstoupitod smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 

 

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, ORGÁN DOZORU A KODEX

Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím - spotřebitelem smírnou cestou. Za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je kupující - spotřebitel oprávněn obracet se na Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace (http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni- reseni-spotrebitelskych- sporu/). Prodávající se zároveň zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že se na SOS-Asociace obrátí kupující - spotřebitel s žádostí o mimosoudní řešení sporu s podnikatelem.

Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č.634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele) o čemž informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti MÚ Benešov. Kupující-spotřebitel je oprávněn podat stížnost či podnět pro porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele k dozorovému orgánu, a to k České obchodní inspekci.

 

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy.

 

Tyto Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od 01.06.2023.  

 

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky a reklamační řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv.

 

Podnikatel je držitel certifikátu GOS a je zavázán Kodexem GOS Sdružení obrany spotřebitelů –  Asociace, který je dostupný na níže uvedených webových stránkách. Platnost certifikátu GOS lze ověřit na webových stránkách SOS - Asociace (www.asociace-sos.cz/gos).


 

 

 

 

 
Ruční elektrické nářadí, Garážová sekční vrata Hormann, Komfortní hotel Brno, Střešní zahrady, Umělecké kovářství Brno, Patrola, Český ráj ubytování